Яким буде ЗНО в 2018 році?

Максимум первинних балів, які можна отримати за іспит з української мови та літератури, дорівнює 104. Робота пишеться протягом 180 хвилин. Екзаменування з даного предмету не припускає використання додаткових предметів або матеріалів довідкового характеру. Трохи нижче ми опишемо вимоги, що висуваються до учнів, а також перерахуємо розділи, знання яких забезпечить вам високий бал за екзаменаційну роботу. 

Програма ЗНО в частині української мови


Кожному учневі доведеться показати, наскільки успішно він освоїв розділи, присвячені фонетиці, орфоепії та орфографії, опанував лексику і фразеологією, розуміє будову слів і особливості їх утворення, освоїв морфологію і синтаксис. Крім того, для отримання високих балів випускник повинен володіти розвиненою промовою і розуміти стилістику літературної української мови. При перевірці роботи комісія оцінить наступні параметри: 
 

знання алфавіту, а також правил вимови і чергування звуків; 

уміння застосовувати орфоепічні норми розставлення наголосів, розпізнавати орфограми і застосовувати правила; 

здатність пояснювати лексичні норми української мови, підбирати слова синонімічного і антонимического характеру, а також грамотно застосовувати фразеологізми; 

розуміння будови слів, вміння пізнати однокореневі слова; 

здатність до диференціації іменників, прикметників, дієслів, частинок, прийменників, числівників, дієприкметників, дієприслівників і вигуків як частин мови; 

оволодіння навичками відмінювання дієслів, відмінювання іменників, прикметників і числівників, а також правильне використання частин мови в мовних конструкціях і розуміння класифікації частин мови; 

навички в побудові речень з різним емоційним забарвленням і граматичною будовою, вміння розрізняти речення і словосполучення, здатність розібрати речення на складові частини; 

оволодіння навичками перетворення прямої мови в непряму мову; 

здатність розпізнавати різні стилі мовлення, а також користуватися засобами мови для досягнення визначених цілей; 

вміння запам'ятовувати і ретранслювати зміст прочитаного, відокремлюючи основну думку від другорядних виразів, а також навички критичного осмислення, аналізу та переказу.


 

Програма ЗНО в частині літератури

 

ЗНО-2018 з української мови та літератури: підготовка онлайн (пробне завдання і тести)

Не шкодуйте часу на підготовку! На ЗНО вам потрібно вирішити 58 завдань за 180 хвилин, що неможливо без ретельної попередньої роботи! 
У цій частині ЗНО учням треба показати, що вони орієнтуються в усній народній творчості, а також українських літературних роботах XVIII, XIX, XX століть, творчості письменників-емігрантів і роботах, створених авторами-пістмодерністами. Перевіряючи дану частину роботи, комісія буде оцінювати: 
 

вміння аналізувати літературні твори з точки зору їх основної думки, персонажів і їх мотивів, а також використаних автором художніх засобів; 

знання художніх творів різних жанрів; 

розуміння наступних літературних понять: романтизм, реалізм, епос, драма, лірика, сатира, гротеск; 

вміння знайти у творі епітети, порівняння, метафори, алегорії, гіперболи; 

здатність орієнтуватися в модерністському і пістмодерністському напрямках української літератури; 

навички у використанні риторичних питань і поетичного синтаксису, включаючи інверсію, тавтологію, паралелізм.


 

Особливості екзаменаційної роботи


Випускникам належить вирішити 58 завдань, розподілених на три частини: 
 

перша частина – 33 завдання з української мови; 

друга частина – 24 завдання з української літератури; 

третя частина – 1 завдання у вигляді твору.Всі завдання з першої та другої частин мають різну складність: 
 

у завданнях під номерами 1-23,29-33 і 34-53 досить вибрати одну правильну відповідь із списку запропонованих; 

у завданнях з номерами 24-28 і 54-57 слід встановити відповідності між двома стовпцями, створивши «логічні пари»; 

завдання номер 58 передбачає, що учень напише невеликий твір на дискусійну тему, записавши свої думки на окремому бланку.


 

За якими критеріями оцінюється твір?


Твір – це частина роботи, яка може принести до 20 балів, тому до неї пред'являються особливі вимоги. Учнів будуть оцінювати за кількома критеріями: 
 

перша група критеріїв охоплює зміст і композиційне оформлення думок. Члени комісію перевірять, наскільки добре школяр вміє формулювати тезу (даний навик оцінюється в 2 бали), наводити аргументи (2 бали), використовувати літературні приклади (2 бали) і приклади історичного або життєвого характеру (2 бали), дотримується логіки і послідовністі роботи (2 бали), вміє робити висновки (2 бали); 

друга група критеріїв стосується мовного оформлення тексту. Перевірка орфографії може принести учню 4 бали, якщо він не допустив понад 1 помилки, 3 бали, якщо помилок було від 2 до 6 2 бали за наявності 7-11 помилок; 1 бал – якщо учень допустив 12-16 помилок. Більше число помилок означає, що ця частина роботи буде оцінено в 0 балів. Окремо оцінюється лексичні, граматичні і стилістичні компоненти. Якщо учень зумів допустити не більше 1 помилки, то він заробить 4 бали, від 2 до 4 помилок – 3 бали, від 5 до 7 помилок – 2 бали, від 8 до 10 помилок – 1 бал. Якщо число помилок перевищило 11 дана частина роботи оцінюється в 0 балів.Окремо варто сказати, що учневі потрібно буде написати роботу обсягом не менше 100 слів – твори меншого обсягу оцінюватися не будуть. 
 

Як оцінюється ЗНО з української мови?

 

ЗНО-2018 з української мови та літератури: підготовка онлайн (пробне завдання і тести)

Високий бал за ЗНО зможе виправити низьку оцінку за предмет в атестаті 
На підставі підсумків ЗНО учням ставиться підсумкова оцінка, яка безпосередньо впливає на шкільний атестат. При цьому враховуються результати не всіх завдань білета, а лише бали, отримані за завдання №1-23,29-33 і 58. Переведення балів у 12-бальну шкалу виглядає наступним чином: 
 

0-5 балів відповідають 1 балу за шкільною системою; 

6-10 – 2 балами; 

11-15 – 3 балам; 

16-20 – 4 балам; 

21-26 – 5 балів; 

27-32 – 6 балів; 

33-38 – 7 балів; 

39-43 – 8 балів; 

44-49 – 9 балів; 

50-55 – 10 балів; 

56-61 – 11 балів; 

62-68 – 12 балів.Якщо учень не може набрати хоча б 24 первинних бали, його робота оцінюється в 0 балів, а це означає, що сертифікат не видається. Сучасна система надходження влаштована так, що складно заздалегідь зрозуміти, яким буде прохідний бал на бюджет. Підсумковий розподіл місць залежить від того, який поточний конкурс у ВНЗ на обрану вами спеціальність, якими балами можуть похвалитися інші абітурієнти, і як вони розподілили свої пріоритети. 


Безумовно, учні з високими балами навряд чи «пролетять» повз бюджетних місць (виключаючи ті випадки, коли внз дають всього 1-2 бюджетних місць). Таким чином, для гарантованого зарахування на бюджет варто набрати хоча б 92 первинних бали з 104 за ЗНО з української мови та літератури. 

Як підготуватися до екзаменації?

 

ЗНО-2018 з української мови та літератури: підготовка онлайн (пробне завдання і тести)

Скачайте білети минулих років і використовуйте їх для підготовки до іспиту! 
Поєднання в одному білеті мовної та літературної частини означає, що на підготовку до ЗНО вам доведеться відвести чимало днів. Успіх при здачі ЗНО багато в чому залежить від того, чи ви будете слідувати нашим рекомендаціям. 

Візьміть підручники за всі роки навчання української мови або методичні розробки для підготовки до ЗНО, ретельно повторіть всі правила і виключення; 

Запасіться книгами по літературі, щоб осмислити термінологію і навчитися розпізнавати художні прийоми; 

Скачайте і повирішуйте торішні білети (див. посилання в початку статті). Так ви зможете зрозуміти критерії оцінювання, а також структуру і зміст ЗНО; 

Відточіть навички використання мовних норм – регулярно пишіть диктанти, намагаючись сприймати на слух не лише вимову, але й синтаксичні та пунктуаційні моменти. Така вправа допоможе вам розвинути почуття мови; 

Напишіть десяток творів на теми, які були запропоновані учням у квитках минулих років. При цьому суворо дотримуйтеся критеріїв, на підставі яких комісія буде оцінювати твір на реальному іспиті. Так ви доведете дотримання цих норм до автоматизму; 

Складіть план для вивчення літературних творів, винесених на ЗНО. Автори, творів яких можуть фігурувати в білетах: Р. Сковорода, І. Котляревський, Т. Шевченко, П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, І. Карпенко-Карий, І. Франко, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, Л. Українка, П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, О. Вишня, А. Довженка, Ст. Симоненко, О. Гончар, В. Стус, Л. Костенко. Крім того, в програму іспиту входить усна народна творчість, письменники-пістмодерністи і стародавні роботи типу «Слова о полку Ігоревім» і «Повісті минулих літ». Такий значний список передбачає, що читати твори доведеться з самого початку року; 

Не зайвим буде прочитати критику творів, винесених в програму ЗНО – так ви зможете краще зрозуміти твори філософської спрямованості і вичленувати головну думку, закладену в них автором; 

Не забувайте проходити тести на онлайн-симуляторах ЗНО – це дозволить закріпити термінологію і навчить вас швидко приймати рішення.

http://2018.pp.ua/novini-2018/2481-zno-2018-z-ukrayinskoyi-movi-ta-lteraturi-pdgotovka-onlayn-probne-zavdannya-testi.html
Подобається