Від рейтингу - до моніторингу

Практичне заняття

Мета: активізувати творчий потенціал вчителів щодо набуття нових професійних навичок і вмінь, усвідомлення важливості використання різних технологій оцінювання навчальних досягнень учнів задля ефективного формування їх навчально-пізнавальних компетентностей.
 

Форма проведення: групова

Обладнання: презентація «Від рейтингу – до моніторингу», таблиця «Тестові завдання для відстеження динаміки результативності навчально-пізнавального процесу».

Хід практичного заняття

Вступна частина.

Доброго дня, шановні колеги! У ході заняття ми, озброївшись теоретичними знаннями, виконаємо практичні завдання з відпрацювання навичок по розробці багаторівневих тестових завдань, показників аналітично-порівняльних діаграм та графіків задля ефективного виконання вимог навчальних програм щодо формування ключових предметних компетентностей учнів. Адже тестування, на мою думку, є базовою технологією моніторингу навчально-пізнавальних досягнень учнів.

Теоретична частина.

Для успішного здійснення навчального процесу у школі все актуальнішим стає аналітичний контроль його поточного стану і результативності. Основним засобом оцінки якості знань, умінь та навичок учнів, яка відображається у класному журналі, залишається рейтингове оцінювання – показник оцінки навчально-пізнавальної діяльності учнів у балах, що визначають їх місце серед однокласників. Проте для нас ще не стало правилом проводити ґрунтовний аналіз його вихідних даних, який би дозволив оптимізувати педагогічну діяльність щодо корекції рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

У межах рейтингової системи оцінювання вчитель використовує різні види(попередній, поточний, тематичний і підсумковий), методи (щоденне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів на заняттях, що дозволяє учителеві скласти уявлення про те, як учні сприймають і осмислюють навчальний матеріал, в якій мірі виявляють самостійність, кмітливість, творчість тощо; усне опитування (індивідуальне і фронтальне) полягає в постановці перед школярами запитань за змістом вивченого матеріалу і оцінюванні повноти, логічності та обґрунтованості їхніх відповідей;письмовий контроль здійснюється за допомогою письмових робіт (повідомлення дозволяє виявити уміння послідовно викладати матеріал, висловлювати свої думки на письмі);тестовий контроль здійснюється за допомогою набору стандартизованих завдань, які дають можливість за порівняно короткий час перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, виміряти обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок) іформи контролю знань (фронтальна, групова, індивідуальна, комбінована, самоконтроль, взаємоконтроль).

За певних умов рейтингове оцінювання може перерости у моніторинг  збір та порівняльний аналіз інформації про рівень навчальних досягнень учнів, динаміку результативності навчального процесу з прийняттям відповідного управлінського рішення. Йдеться про діагностичне (на початку навчального року), проміжне (тематичне) і підсумкове (узагальнювальне в кінці навчального року) тестування з метою відстеження динаміки розвитку конкретних предметних компетентностей, пов’язаних з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

За процедурою створення розрізняються стандартизовані й нестандартизованітести. Нестандартизовані тести створюються самими викладачами для своїх учнів. У навчальному процесі можна виділити ряд задач, які можуть бути вирішені нестандартизованими тестами. Наприклад, проведення початкового та проміжного контролю, проте для цілей підсумкової атестації учнів можна використовувати тільки стандартизований тестовий інструмент.

При складанні тестових завдань ми, як правило, використовуємо такі види завдань:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До завдання пропонуються триваріанти відповіді, з яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності. До завдання надається інформація, позначена трьома цифрами (ліворуч) і трьома буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити 3 «логічні пари»).

3. Завдання на встановлення правильної послідовності. До завдання пропонуєтьсяперелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

Практична частина.

Учасники кожної групи отримують таблицю «Тестові завдання для відстеження динаміки результативності навчально-пізнавального процесу з курсу _________». Під час виконання завдання групи заповнюють дану таблицю.

Завдання групам

1.  Визначитися з курсом і темою (протягом навчального року їх може бути декілька), основними предметними компетентностями для прослідковування процесу оволодіння ними учнями.

2.  Скласти тестові завдання діагностичного, тематичного і підсумково-узагальнювального оцінювання (по 1 завданню кожного типу).

3.   Розробити показники аналітично-порівняльної діаграми, графіку для відстеження динаміки результативності навчально-пізнавального процесу.

 

Тестові завдання для відстеження динаміки результативності

навчально-пізнавального процесу з курсу _____________

 

 

Оцінювання

діагностичне

тематичне

(указати тему)

підсумково-узагальнювальне

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

     

Завдання на встановлення відповідності

     

Завдання на встановлення правильної послідовності

     

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

     

 

Підсумкова частина.

Обговорення та представлення результатів роботи груп.

Застосування різних технологій оцінювання навчальних досягнень учнів задля ефективного формування їх предметних компетентностей зробить процес навчання більш якісним та професійним. Учні ж, усвідомлюючи, що результат отримується шляхом наполегливої праці над собою, відчувають себе більш впевненими у майбутньому завдяки набутим у школі навчально-пізнавальним компетентностям.

Література

1.            Байназарова, О. О. Моніторинг та оцінювання якості освіти : методичний посібник / О. О. Байназарова, В. В. Ракчєєва.  Харків, 2009.

2.            Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти : теорія і практика. —  К. : Вид. дім „Шкіл. світ”, 2006.  — 128 с.

3.            Методика розробки інструментарію моніторингових досліджень/ [Т. М. Голтяй, С. С. Євтушенко, І. В. Капустін, С .В. Клімова]. — Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2012. —  95 с.

 

4.            Рейтингова система як інструмент моніторингу успішності учнів : мат-ли Колесової Ганни [Електронний ресурс] / Г. Колесова/  Режим доступу http://www.pedrada.com.ua/article/297-qqq-16-m12-15-12-2016-reytingova-sistema-yak-nstrument-montoringu-uspshnost-uchnv.

 

Подобається