РОЗРОБКА УРОКУ З АЛГЕБРИ В 7 КЛАСІ З ТЕМИ «РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ВИНЕСЕННЯ СПiЛЬНОГО МНОЖНИКА ЗА ДУЖКИ ТА СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ».

 

РОЗРОБКА УРОКУ З АЛГЕБРИ В 7 КЛАСІ З ТЕМИ «РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ СПОСОБОМ ВИНЕСЕННЯ СПiЛЬНОГО МНОЖНИКА ЗА ДУЖКИ ТА СПОСОБОМ ГРУПУВАННЯ».

    Тема: Розкладання многочленiв на множники способом винесення спiльного множника за дужки та способом групування.

     Мета: Систематизувати вмiння учнiв в перетвореннi многочленiв в добуток;

формувати навички самостiйної роботи, розвивати творчi здiбностi;

навички роботи в групi.

Тип уроку: урок засвоєння навичок i вмiнь.

Обладнання: роздавальний матерiал для “математичного лото”.

 

ХiД УРОКУ

 1. Органiзацiйний момент.
 2. Перевiрка домашнього завдання
  1. Чотири учнi на дошцi розв'язують вправи вiдповiдно рiвнiв навчальних досягнень.

 

 

Розкласти на множники:

I рiвень

ax+4+4x+a

II рiвень

5a-10+ac-2c

III рiвень

2am+3mx-7m-2ac-3cx+7c

IV рiвень

x²+6x+5

 1. Учитель перевiряє наявнiсть домашнього завдання в учнiвських зошитах.
 2. Теоретичне опитування.
 1. Якi вирази називаються многочленами?
 2. Що означає розкласти многочлен на множники?
 3. Способи розкладання  многочлена на множники?
 4. Як розкласти многочлен на множники способом групування?

III. Мотивацiя вивчення теми.

   При перетвореннi цiлих алгебраїчних виразiв виникає необхiднiсть подати многочлен у виглядi добутку одночлена та многочлена, двох або бiльше многочленiв. Виконання таких перетворень вимагає вмiнь передбачити результат, застосовувати нестандартнi прийоми.

IV. Уз агальнення та систематизацiя вивченого матерiалу.

1. Розклади на множники (усно):

a(x-2)+(x-2)=

c+d-4(d+c)=

3(b-5)-a(5-b)=

m-n+(m-n)y=

 1. Гра “Математичне лото”

   Учнi об’єднуються в три груп по 5 учнi, кожна з яких отримує картку з записаними вiдповiдями та умови завдань на окремих картках.

Учнi розв'язують завдання й накривають вiдповiднi вiдповiдi.

Картка №1

3a²(1-2a)

c(c-9)(c-1)

(a-2c)(6-p)

(2x+7)(x-4)

(2-3a)(a-2b)

(x-y)(-y-2x)

(y²+1)(y-6)

(x²-2)(x-14)

mn³(m²-6n)

Картка№2

(x-y)(x+2)

(a+2)(4a-7)

(b²+1)(b-5)

(a-b)(5-2a+2b)

x(x-3)(5-x)

(7-c)(c²+1)

8y(1-4y)

(3-n)(a+1)

6a²(2 - a)

Картка №3

5x²(3x-1)

(x-4y)(7-5x)

(2xy-3z)(5y+xz)

(b-1)(a-4)

(3x-1)(2m+3)

(2-b)(1+b²)

(3b-2c)(2x-1)

mn²(m-3n)

(7-a)(a²+1)

 

 

 

Завдання до карток.

Розкладiть многочлени на множники:

№1

№2

№3

 1. 3a²-6a³=

1) 12a²-6a³=

1) 15x³-5x²=

 1. y³-6y²+y-6=

2)3a+3- n a - n=

2) 6mx-2m+9x-3=

 1. (x-y)²-3x(x-y)=

3) a(4a-7)+2(4a-7)=

3) 7(x-4y)²-5x²+20xy=

 1. 6a-12c-ap+2cp=

4) 5(a-b)-2(a-b)²=

4) 2x(3b-2c)-3b+2c=

 1. c²(c-9)-c(c-9)=

5) 5x(x-3)-x²(x-3)= 

5) a(b-1)-4b+4=

 1. (a -2b)-3a(a-2b)=

6) 8y-32y²=

6) m²n³ - 3mn²=

 1. x³-14x²-2x+28=

7) x(x-y)+2(x-y)=

7) 7a²+7-a³-a=

 1. 2x(x-4)-7(4-x)=

8)  3a-15+ax-5x= 

8) 2+2b²- b-b³=

 1. m³n³ -6m(n²)²=

9) 7c²- c³-c+7=

9) 2x²yz-15yz-3xz²+10xy²=

Учнi записують розв’язання в зошити i накривають вiдповiдь карткою(на зворотi кожної картки буква). Розв’язавши всi завдання, учнi одержують слово – «творчiсть». Обговорюються пiдсумки гри.

V.      Навчальна самостiйна робота.

Середнiй рiвень

Достатнiй рiвень

Високий рiвень

1) Розкладiть на множники:

a² - ab - 8a + 8b

1) Розкладiть на множники:

x³-3x²+5x-15

1) Розкладiть на множники:

x2- 7x - 8

2) Розв’яжiть рiвняння:

y(y+2)-7(2+y)=0

2) Розв’яжiть рiвняння:

3x2- 9x - x+3=0

2) Розв’яжiть рiвняння:

x³-5x²+x=5

Вчитель корегує виконання вправ, аналiзує типовi помилки.

Учитель пiдкреслює, що завдання виконувались за вiдомими алгоритмами розкладання многочленiв на множники. Але окремi завдання вимагають нестандартного, творчого пiдходу.

Учень на дошцi демонструє розв’язання домашнього творчого завдання: Розкласти на множники .

Розв’язання.

Vi. Пiдсумок уроку.

Vii. Домашнє завдання

№ 267 (а – в), №274(б); творче завдання № 281(в).

 

Подобається