«ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА - ЗАПОРУКА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ"

Модернізація управління освітою передбачає запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; упровадження новітніх інформаційних комп’ютерних технологій; підвищення компетентності управлінців усіх рівнів. Проте якість підготовки до управлінської діяльності переважної більшості керівників за багатьма параметрами ще недостатньо відповідає сучасним вимогам суспільства й держави.

         У зв’язку з цим, актуальною залишається проблема забезпечення навчальних закладів професійно підготовленими керівниками з високим рівнем загальної культури та управлінської зокрема.

Серед цих вимог важливу роль відведено отриманню нових знань, формуванню умінь і навичок щодо оволодіння сучасними методами і формами управлінської діяльності, використанню різноманітних засобів впливу на педагогічний колектив та новітніх механізмів впровадження змін у педагогічній діяльності.

Аналіз психолого-управлінської літератури свідчить, що проблема управлінської культури знайшла досить широке відображення в роботах, присвячених:

  • сутності управлінської культури (Т.Діл, А.Кеннеді, У.Оучі,

             Т.Пітерс, В.Сате, Р.Уотерман, Е.Шейн, К.Шольц та ін.);

  • її ролі в діяльності організацій (А.Агеєв, Т.Базаров, Б.Гаєвський, М.Грачов, Дж.Грейсон, В.Кнорінг, М.Мескон, Я.Радченко, Р.Рютінгер, В.Томілов, Л.Фаткін та ін.);
  • методам її діагностики та формування (Р.Ален, Р.Гласер, К.Камерон, Р.Кілман, Р.Куінн, К.Лаферті, Г.Марасанов, М.Сакстон, П.Харіс, Дж.Хофштеде та ін).

Особливості управлінської культури  закладів освіти  вивчали А.Моісеєв, М.Поташнік, С.Рус, К.Ушаков, Р.Хувейк та ін.

Останнім часом проблемі розвитку культури управлінської діяльності керівника навчального закладу присвячені публікації А.Губи, С.Королюк, О.Мармази, І.Прокопенко, Р.Черновол-Ткаченко та ін.

Г. В. Єльникова вважає, що «культурно працю­вати» — це значить уміти правильно розставити кадри на вирішальних ланках, працювати творчо, з перспективою, завжди бачити кінцеву мету й ви­бирати найбільш  раціональні методи її досягнення. Дослідниця виокремлює такі різновиди культури, як: загальна, політична, правова, естетична та куль­тура спілкування. Крім того, в управлінській діяль­ності керівника виокремлює власне культуру адміністративного апарату, яка складається з ділових якостей, високої професійної підготовки й педаго­гічної майстерності, безконфліктного спілкування, знання теоретичних основ управління, оволодіння новими методами і прийомами роботи зі членами педагогічного колективу; культуру процесу управ­ління; культуру роботи з документами; культуру умов прці.

Культура управління навчальним закладом – це здійс­нення керівником управлінської діяльності через систему взаємозв'язків із колективом, виконання своїх обов'язків, які проявляються в реалізації управлінських функцій, зокрема:

-політичної (політично-дипломатичної) –  ве­дення інформаційно- політичної роботи;

правової –  охорона праці та здоров'я праців­ників (функції коригування й регулювання);

адміністративної –  розподіл обов'язків, оцінка діяльності;

-прийняття управлінських рішень, обліку й контролю, у тому числі й функцій моніторингу, діагностування;

-організаційної-раціональна організація праці (функція організації, планування і прогно­зування);

-соціально-психологічної –  створення належ­них умов праці (функція координації);

-інформаційної –  функція планування та кон­тролю щодо збирання, обробки та передачі інфор­мації;

-комунікативної –  організація ефективної взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу;

-економічної –  функція фінансового роз­поділу та контролю. 

В дошкільному навчальному закладі  створено всі умови для розвитку професійної майстерності педагогів, розкриття їх творчого потенціалу. Цьому сприяє організована методична робота і наявний в колективі емоційно – позитивний мікроклімат, висока культура спілкування співробітників.

З метою вивчення стану управлінської культури керівника дошкільного навчального закладу було зібрано комплекс  діагностичних методик, які дали змогу системно та об’єктивно встановити рівень управлінської культури завідувача, визначитись із особистісними якостями керівника, усвідомленням ролі управлінської культури в діяльності та можливостями її удосконалювати за такими аспектами:

- ефективність розвитку управлінської культури керівника;

- рівень управлінської культури керівника за когнітивно-операційним компонентом

- визначення рівня управлінської культури керівника за мотиваційно-ціннисним компонентом

-визначення рівня управлінської культури керівника за особистісним компонентом та в цілому оцінити стан управлінської культури в навчальному закладі.

 

Подобається